تمامی اجناس مصرفی در آسانسور ها از طریق این شرکت نصب می گردد و تا 10 سال تضمین قطعات خواهد داشت