1. به روز رسانی کلیه آسانسور های قدیمی یا آسانسور هایی که طبق استاندارد اجرا نشده اند
2.دمونتاژ و مونتاژ کلیه قطعات آسانسور های قدیمی و فرسوده
3. انجام امور بازسازی زیر نظر کارشناسان حتی آسانسور در کوتاه ترین زمان